Przedstawiamy Państwu uproszczoną wersję programu Novator – wersję mikro (dla jednostek sporządzających sprawozdanie według załącznika nr 4 do UoR), zawierającą:

 • uproszczoną wersję bilansu
 • uproszczony rachunek zysków i strat
 • uproszczoną informację dodatkową
 • uchwały zatwierdzające sprawozdanie finansowe

Dodatkowo program pozwala na eksport sprawozdania do programu Word, Open Office.

Dla kogo przeznaczony jest program:
Jednostkami mikro w rozumieniu UoR są:

 1. Spółki handlowe (osobowe i kapitałowe, w tym również w organizacji) spółki cywilne, inne osoby prawne a także oddziały przedsiębiorców zagranicznych w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli jednostki te w danym roku oraz w roku poprzednim (a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych – w roku rozpoczęcia działalności lub prowadzenia ksiąg), nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:
  • 1 500 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
  • 3 000 000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,
  • 10 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty,
 2. Związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze, przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, społeczno-zawodowe organizacje rolników, organizacje samorządu zawodowego, organizacje samorządu gospodarczego rzemiosła i Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – jeżeli nie prowadzą działalności gospodarczej,
 3. Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, które dobrowolnie wybrały stosowanie zasad rachunkowości (ich obroty są niższe niż 2 mln EUR).
 • z wyłączeniem instytucji finansowych,
 • w stosunku do których organ zatwierdzający podjął decyzję w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego z zastosowaniem wzoru dla małych jednostek.

W przypadku jednostki mikro, przekroczenie 2 z 3 wielkości w jednym tylko roku nie powoduje braku możliwości stosowania uproszczeń przewidzianych dla jednostek mikro, dopiero gdy ma to miejsce w dwóch kolejnych latach sprawozdawczych, jednostka traci prawo do ich stosowania i przygotowuje sprawozdanie według zasad ogólnych ewentualnie właściwych dla małych jednostek.

Zobacz krótką prezentację programu