Przedstawiamy Państwu uproszczoną wersję programu Novator – wersję mikro (dla jednostek sporządzających sprawozdanie według załącznika nr 4 do UoR), zawierającą:

 • uproszczoną wersję bilansu
 • uproszczony rachunek zysków i strat
 • uproszczoną informację dodatkową
 • uchwały zatwierdzające sprawozdanie finansowe

Dodatkowo program pozwala na eksport sprawozdania do programu Word, Open Office.

Dla kogo przeznaczony jest program:
Jednostkami mikro w rozumieniu UoR są:

  • Spółki handlowe (osobowe i kapitałowe, w tym również w organizacji), spółki cywilne, inne osoby prawne a także oddziały przedsiębiorców zagranicznych w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli jednostki te w roku, za który sporządzają sprawozdanie oraz w roku poprzednim (a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych – w roku rozpoczęcia działalności lub prowadzenia ksiąg), nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:

  ✅1 500 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,

  ✅3 000 000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,

  ✅10 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty,

  • Związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze, przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych w rozumieniu przepisów o swobodzie dział. gosp., społeczno-zawodowe organizacje rolników, organizacje samorządu zawodowego, organizacje samorządu gospodarczego rzemiosła i Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – pod warunkiem, że nie prowadzą działalności gospodarczej,
  • Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie, jeżeli przychody netto tych jednostek ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych wyniosły równowartość w walucie polskiej nie mniej niż 2 000 000 euro i nie więcej niż 3 000 000 euro za poprzedni rok obrotowy, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą – w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą,
  • Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie, które stosują zasady rachunkowości dobrowolnie (czyli ich obrót nie przekracza 2 mln. EUR).

  Do jednostek mikro nie zalicza się instytucji finansowych 💴💶💷.

  Dodatkowym warunkiem jest aby organ zatwierdzający podjął decyzję uchwałę w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego z zastosowaniem wzoru dla jednostek mikro (zał. nr 4).

  Aby móc skorzystać z uproszczeń limity muszą być zachowane w 2 kolejnych latach obrotowych (nie dotyczy to nowych jednostek, które muszą zachować limity w roku rozpoczęcia działalności).

  Jeśli jednostka sporządza już sprawozdanie według zasad dla jednostki mikro, przekroczenie 2 z 3 wielkości w jednym tylko roku nie powoduje braku możliwości stosowania uproszczeń przewidzianych dla jednostek mikro.

  Dopiero przekroczenie powyższych limitów w dwóch kolejnych latach sprawozdawczych powoduje, że jednostka traci prawo do ich stosowania i przygotowuje sprawozdanie według zasad ogólnych (czyli według zał. nr 1), ewentualnie właściwych dla małych jednostek (ale w tym przypadku potrzebna jest uchwała o wyborze sporządzania sprawozdania według załącznika nr 5 do UoR).

Zobacz krótką prezentację programu
Jak zaimportować bilans otwarcia ze sprawozdania roku ubiegłego – dla wszystkich wersji