Program Novator Small pozwoli na kompleksowe przygotowanie dokumentów związanych z zamknięciem roku obrotowego dla jednostek sporządzających sprawozdanie według załącznika nr 5 do UoR, czyli dla tzw. małych jednostek:

 • bilans i rachunek wyników (w wersji polskiej, niemieckiej i angielskiej)
 • wprowadzenie do sprawozdania finansowego
 • informację dodatkową, czyli:
  • wprowadzenie do sprawozdania finansowego
  • dodatkowe informacje i objaśnienia,
 • uchwały związane z zamknięciem roku obrotowego

Dodatkowo program pozwala na eksport sprawozdania do programu Word, Open Office oraz Excel.

Program zawiera też samouczek w postaci instrukcji, która w sposób bardzo dostępny pokazuje, jak prawidłowo przygotować dane księgowe oraz przeprowadzić prace bilansowe, aby zgodnie z ustawą o rachunkowości, sporządzić sprawozdanie roczne.

Dla kogo przeznaczony jest program:
Jednostkami tzw. małymi w rozumieniu UoR są m.in:

✅ spółki handlowe (osobowe i kapitałowe, w tym również w organizacji), z wyjątkiem spółek jawnych osób fiz. i spółek partnerskich, które stosują przepisy UoR dobrowolnie i nie muszą spełniać pon. limitów

✅ spółki cywilne, z wyjątkiem spółek cywilnych osób fizycznych stosujących przepisy UoR dobrowolnie, których pon. limity nie dotyczą
✅ inne osoby prawne,
✅ spółki partnerskie
✅ oddziały przedsiębiorców zagranicznych w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej

jeżeli jednostki te w danym roku oraz w roku poprzednim (a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych – w roku rozpoczęcia działalności lub prowadzenia ksiąg), nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:

  • 25 500 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
  • 51 000 000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,
  • 50 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty
 • w stosunku do których organ zatwierdzający podjął decyzję w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego z zastosowaniem wzoru dla małych jednostek.

Przekroczenie 2 z 3 wielkości w jednym tylko roku nie powoduje braku możliwości stosowania uproszczeń przewidzianych dla małych jednostek, dopiero gdy ma to miejsce w dwóch kolejnych latach sprawozdawczych, jednostka traci prawo do ich stosowania i przygotowuje sprawozdanie według zasad ogólnych.

Sprawdź pełen katalog małych jednostek

Zobacz krótką prezentację programu
Jak zaimportować bilans otwarcia ze sprawozdania roku ubiegłego